ذهنت را باز کن

27/10 2011
ffffound g rgb

via http://pax-caelestis.tumblr.com/post/11958994903